Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme”)  Yavuz Selim mah. Çamlık cad. 100D.G1 Kavacık Beykoz adresinde mukim WEBSHOP / Elif Sedef Dündar tarafından işletilmekte olan www.webshoptr.com adresinde yer alan web sitesine ("Site”) üye olan kullanıcılar ("Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. 

Kullanıcılar, Sözleşme’nin kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedir. Sade Moda Tasarım ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf” birlikte ise "Taraflar” olarak anılacaklardır. 

2. Sözleşme’nin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu; WEBSHOP tarafından Site üzerinden satışa sunulan ürünlerin ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

3. Hak ve Yükümlülükler
3.1. İşbu Sözleşme’yi onaylayarak Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Site’de yer alan koşulları sağladığını ve sağlayacağını kabul eder. Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır. 

3.2. Kullanıcı, Site’den faydalanmaya imkan veren varsa kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ancak Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen haller dışında Hizmet kapsamı haricinde kullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır. 

3.3. Kullanıcı, üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. 

3.4. WEBSHOP, Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile Site’deki tüm bilgi, resim, WEBSHOP markası, www.webshoptr.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bu Materyaller yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. WEBSHOP markasının burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 

3.5. Kullanıcı, Site üzerinden satılan ürünlerin bedenlerinin uluslararası standartlarda olduğunu ve alışverişlerini bu standartları göz önünde bulundurarak gerçekleştireceğini, bedenlerin kendisine uygun olmaması veya beklentilerini karşılamaması halinde WEBSHOP’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını, satışa sunulan ürünlerin Site’de yer alan görsellerine uygun olduğunu ancak satın alınan ürünün Kullanıcı’nın beklentilerini karşılamamasından WEBSHOP'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 

3.6. Kullanıcılar’ın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, WEBSHOP ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, sunuculara erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. 

3.7. Kullanıcı Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 

3.8. WEBSHOP işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere, Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, sair koşullar ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Site’de yayım anında yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Sade Moda Tasarım, Kullanıcılar’a Site’ye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. 

3.9. Kullanıcı bilgilerine ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, WEBSHOP Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. 

4. Sorumluluğun Sınırlandırılması 
4.1. Kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan WEBSHOP sorumlu değildir. WEBSHOP, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile WEBSHOP'un kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir. 

4.2. Site WEBSHOP'un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere bağlantı veya referans içerebilir. WEBSHOP, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 

4.3. Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda WEBSHOP’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. 

4.4. Kullanıcı, WEBSHOP'un Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve WEBSHOP'un yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir. 

5. Mücbir Sebepler
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, WEBSHOP işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir. 

6. Yürürlük 
İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen tüm Sözleşme Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer. 

7. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi
7.1. Site’nin Kullanıcı tarafından Sözleşme’de belirlenen ve WEBSHOP tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında, Site, WEBSHOP ve üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya WEBSHOP'un ticari itibarının Kullanıcı’nın eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde WEBSHOP, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurma veya üyeliğini derhal iptal etme ve Kullanıcı’ya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir. 

7.2. WEBSHOP dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir. 

8. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.